Pedagogisch project

Inleiding

Ouders die hun kinderen toevertrouwen aan de basisschool blijven zelf de eerste opvoeders, maar zij aanvaarden de doelstelling en de opvoedingsstrategie van de school van hun keuze.

Het opvoedingsproject van onze gemeentelijke basisschool is in de eerste plaats gericht op de kinderen. Het heeft zijn uitwerking in de samenwerking van de Inrichtende Macht, directie, personeel, ouders en kinderen.

Dit project probeert op een duidelijke wijze te zeggen wat de school wil zijn, wat ze wil bereiken en welke middelen zij aanwendt om haar doel te bereiken.

Profiel

Onze school is een Nederlandstalige school, waar kinderen voorbereid worden op een leven en werken in een multi-culturele samenleving.

Onze school is een neutrale school, die de kinderen een open milieu aanbiedt en hen leert hun plaats te vinden in de maatschappij.

Onze school is een basisschool waar de grondslag wordt gelegd voor de lichamelijke, verstandelijke, morele en gevoelsmatige ontplooiing van elk kind.

Onze school is een gemengde school, waarin jongens en meisjes samen leren, elkaar aanvullen, zonder dat het verschil in eigenheid tussen meisjes en jongens uit het oog wordt verloren.

Doelstellingen

1. Algemeen vormend

Onze school wil de kinderen inleiden in waarden van cultuur, wetenschap en techniek. Door meer inzicht en verwerking, door verantwoord en aangepast handelen, door betere menselijke relaties worden kinderen begeleid om hun kennen, kunnen en zijn te ontwikkelen.

2. Nederlandstalig en multi-cultureel.

Om de culturele eigenheid van onze school te bevestigen en de school tegelijk in een multicultureel perspectief te zetten, is Nederlands de enige voertaal op school. De tweede taal wordt op een aangepaste wijze aangeboden en anderstaligen uit taalgemengde gezinnen die al of niet Belg zijn, worden graag opgenomen.

3. Gemeenschapsopbouwend

Komen tot een levensstijl gericht op eerbied en inzet voor de medemens is de bijdrage van onze school aan de opbouw van de gemeenschap.
Het team van leerkrachten roept de kinderen daartoe op en gaat hen daarin voor.

4. Kwaliteitsgericht

Onze school streeft kwaliteitszorg na in het onderwijs, de opvoeding en de dienstverlening.
Door boeiend en realiteitsgericht onderwijs, door intense en brede begeleiding, door efficiënte dienstverlening wil de school een milieu zijn, waar kinderen en ouders gelukkig zijn.

Strategie

1. De basisschool als leer-gemeenschap

a) De kinderen komen naar school om te leren.
Degelijk onderwijs is gericht op de totale persoon van het kind: de cognitieve, de psychomotorische, de affectief-dynamische aspecten.

  • basiskennis voor alle leerlingen als voorbereiding op het secundair onderwijs
  • gym- en zwemlessen
  • studiereizen, schoolreizen en openluchtklassen
  • bibliotheekbezoek in klasverband vanaf het eerste leerjaar

b) Door middel van aangepaste didactische fysieke en digitale media en een gedifferentieerd leerstofaanbod wordt ingespeeld op de mogelijkheden en grenzen van de klasgroep en van het individuele kind. Kwaliteitsverbetering is een continue zorg zowel voor de inhoud die aangeboden wordt als voor het verloop van het leerproces.

c) In de basisschool worden de grondelementen aangereikt voor een kritisch denken van later, voor verwerking van een veelheid aan gegevens en voor een creatief omgaan met de werkelijkheid.

2. De basisschool als leef-gemeenschap

a) De kinderen komen ook naar de school om er een leefgemeenschap te vinden waar ze zich thuis voelen.

b) Een relatie van vertrouwen en waardering van kind tot kind, van kind tot opvoeder, van opvoeder tot opvoeder, schept de bevestigende stijl waarbinnen een kind pas ten volle kan ontplooien.

c) Een goede pedagogische relatie tussen begeleider en kind is de basis voor elk optreden dat kwalitatief goed wil zijn. Deze relatie is steeds een “persoonlijke” relatie. Onthaal en begeleiding zijn belangrijk, maar zij veronderstellen vooral een liefdevolle en gezagvolle aanwezigheid bij de kinderen die zich vertaalt in beschikbaarheid. De assisterende stijl van de begeleider laat toe op te voeden door te bevestigen en weet straffen te voorkomen.

Onze school wil gezag koppelen aan een pedagogische relatie.

d) Zij probeert bij te dragen tot de morele opvoeding van de kinderen door normen aan te bieden die gebaseerd zijn op een open waardenpatroon :

  • godsdienstkeuze : rooms katholieke godsdienst – niet confessionele zedenleer – protestantse godsdienst
  • samenwerking met de parochiegemeenschap.

e) De klastitularis blijft onverminderd de spilfiguur van het opvoedingsgebeuren voor het individuele kind, voor de ganse klas en de ouders.
Hij zal als opvoeder in en buiten de school door woord en daad een voorbeeld te zijn.

f) In onze school wordt gestreefd naar een leef-gemeenschap waar ieder kind zijn eigen plaats heeft met toch een bijzondere aandacht voor kansarmen in de ruime betekenis van het woord.

g) Om de leef-gemeenschap te realiseren zijn de begeleiders bereid een hoog niveau van samenwerking en eenheid in het schoolteam na te streven.

3. De basisschool als dienstverlenende instelling

a) De sociale rol van de school naar de leerlingen, naar de ouders en het schoolteam toe, wordt steeds belangrijker.

b) Ten bate van de kinderen worden opvang, studiebegeleiding en parascolaire activiteiten georganiseerd.

c) Informatie, vorming en begeleiding zijn enkele componenten van de dienstverlening aan de ouders.

d) Aan het schoolteam worden kansen geboden tot ontplooiing en permanente vorming: OVSG, PDCL, REN,

e) Een integratie van de school in de grotere Vlaamse gemeenschap kan mee bevorderd worden door de infrastructuur ter beschikking te stellen van verenigingen en door actieve integratie in het gemeenschapsleven.

Besluit

Het pedagogisch project is tegelijkertijd een programma en een methode.
Het beschrijft een geest en een levensstijl.
Het pedagogisch project draagt in zich een rijke belofte.
Het schept duidelijkheid en eenzelfde doelgerichtheid.
Onder het personeel groeit er eenheid, samenwerking, elementen die de arbeidsvreugde sterk bevorderen.

Er ontstaat een sterkere band met de ouders.
De kinderen voelen zich opgenomen in de gemeenschap.
De opvoeding krijgt, door haar open sfeer, een diepere zin voor het kind en een levensvervullende betekenis voor de opvoeder.
Dit alles wordt niet van meet af aan bereikt.
Werken met een pedagogisch project is immers wezenlijk dynamisch: het opent de school op een toekomst, waarin steeds meer verwachtingen worden vervuld.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.