Afspraken

(For non-Dutch speakers: a short summary of practical FAQ’s in English is to be found below)

Voor een totaaloverzicht van de afspraken, kan je hier de SCHOOLBROCHURE versie juni 2017 downloaden.

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Wanneer heb ik een doktersbriefje nodig als mijn kind afwezig is?

Alle kinderen op de basisschool zijn leerplichtig en moeten elke schooldag aanwezig moet zijn. Hieronder de uitzonderingen, waarover meer details in de schoolbrochure.

  • Ziekte: voor één, twee of drie opeenvolgende dagen, volstaat een verklaring van de ouders. Een dergelijke verklaring (briefje of mailtje) kan tot vier keer per schooljaar door de ouders ingediend worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist van een dokter, een specialist, een tandarts, een orthodontist, een ziekenhuis of een labo. Ook als je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan is er een medisch attest vereist.
  • Van rechtswege gewettigde afwezigheden, zoals meedoen met een sportwedstrijd, begrafenissen en huwelijken in het gezin of religieuze feestdagen.
  • Bijzondere toelating van de directeur
  • Een school geeft nooit toelating om je kind vroeger dan de vastgestelde vakantieperiodes van school weg te houden om op vakantie te vertrekken of het later te laten terugkeren daaruit. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en hier bestaat een meldingsplicht over.
Wat moet ik doen als ik een besmettelijke ziekte vaststel bij mijn kind?

Bij besmettelijke ziektes (ook bij luizen) contacteer je  de school zo snel mogelijk, zodat alle andere ouders op de hoogte kunnen worden gebracht. Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met de CLB-arts. De melding aan het CLB (016-28 24 00) kan gebeuren door de ouders zelf, door de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

Mag mijn kind medicatie krijgen op school als het ziek is?

De school dient zelf normaal geen medicatie toe en staat ook niet toe dat kinderen medicatie nemen op school waar de school niet van op de hoogte is gebracht door een arts. Zelf nemen of toegediend krijgen, komt wat deze regel betreft op hetzelfde neer.
Bij ziekte gaan we een ouder of een contactpersoon bellen die de ouders hebben opgegeven hiervoor (bijvoorbeeld een oma). De ouders kunnen de school vragen om per uitzondering medicatie toe te dienen of het door het kind te laten te nemen (1) mits die medicatie voorgeschreven is door een arts én (2) mits die medicatie ook echt tijdens de schooluren toegediend moèt worden. Anders zijn medicijnen niet toegelaten.

Ook verboden een kind met gammele gezondheid op school brengen nadat hij of zij wat koortsremmende middelen heeft gekregen. Symptoombestrijding is geen genezing en een ziek kind hoort simpelweg niet op school. Niet alleen voor zichzelf: ook andere kinderen en mogelijk de leerkracht lopen dan besmettingsgevaar.

Wat doet de school voor anderstalige leerlingen?

De Letterberg biedt een warm en functioneel welkom aan anderstalige nieuwkomers. Na een taalscreening kan de school een taaltraject voorstellen aan leerlingen die dit nodig hebben. Voor de kleuterschool geldt dat veel naar schoolkomen en flink meedoen, het best mogelijke taalbad is. Voor anderstalige kinderen in het lager onderwijs is het traject een combinatie van twee dingen: individuele taallessen op maat door de zorgcoördinator of een zorgjuf en het meedoen tijdens de lessen, waarbij de nieuwkomer enkele taalbuddies in de klas heeft, die toezien op zijn of haar welbevinden.

Heb ik recht op een schooltoelage van de Vlaamse overheid?

Ongeveer één gezin op vier heeft recht op de Vlaamse schooltoelage. De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. De directie heeft brochures voor de schooltoelage voor u klaar liggen. De bedragen worden jaarlijks gewijzigd. Website: via www.schooltoelagen.be .

 Wanneer gaan jullie zwemmen en wat kost dit?

Het 6de leerjaar gaat gratis zwemmen. De leerjaren 1 t.e.m. 5 betalen een bijdrage van € 1,50 voor het zwemmen, terwijl het vervoer gratis is. De zwemlessen gaan op donderdagvoormiddag om de 14 dagen door in “Sportoase” te Leuven.  De data worden bij de start van elk schooljaar aan de ouders bezorgd. De zwemkledij bestaat uit : zwempak/zwembroek, ev. Badmuts (bij lange haren), 2 handdoeken, kam.  Dit alles netjes opgeborgen in een zwemzak.

 Mijn kind is iets kwijt, kan ik het terugvinden?

Alle materialen hebben hun vaste plaats, maar soms vergeten kinderen die wel eens. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,…). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

 Wat doet de school qua verkeersveiligheid?

De school voorziet zelf elke dag in oversteekbegeleiding door een gemachtigd opzichter en dit op het zebrapad voor de school een kwartier voor en na schooltijd. De school stimuleert bovendien het dragen van een fluovestje en de fietshelm met allerlei acties (verkeersweek, strapdag, …). De school laat fietsers samen vertrekken omdat dit veiliger is dan individueel.

De ouders doen best zelf ook iets: bespreek met je kinderen de veiligste schoolroute en zorg ervoor dat kinderen die met de fiets naar school komen over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

De Dorpsstraat is een relatief rustige straat en zal vanaf 2018 uit twee tegengestelde éénrichtingsverkeersgebieden bestaat. Daardoor zal het doorgaand verkeer, de grote meerderheid van voertuigen, de Dorpsstraat niet meer kunnen gebruiken. Bijna alle verkeer rond 8u30 en rond 15u30 zal dus lokaal zijn.

 Wat breng ik mee voor de verjaardag van mijn zoon of dochter?

Op school wordt de verjaardag klassikaal gevierd. De leerling mag daarom een taart, een cake of wafels meenemen.  In de lagere school is dit een vrije keuze van de leerling. Wij stimuleren om snoep of chips te beperken en iets gezonders aan te bieden als traktatie.

 

ENGLISH VERSION

An full document of the schoolrules is available in the SCHOOLBROCHURE GBS De Letterberg juni 2017 (Dutch)

Below is a number of FAQ’s and answers

What does the school do for non-Dutch speaking children?

We offer a warm and functional welcome to newcomers. We have a tradition of building friendships across languages and cultures. Our team has the tools to screen the language skills of newcomers, and we may introduce a language course to children whom we deem in need of it. For kindergarten school it is of the essence that newcomers keep coming every day and participate, which the best possible immersion into Dutch. For newcomers in primary education we offer a combination of individual language lessons tailored by the care coordinator and some language buddies appointed in the group. They will not only provide language support by exemplifying what the teacher says, but also will they work toward the social wellbeing of newcomers.

If my child is ill, do I need a doctor’s note to legitimize its absence?

All children from age six up are of school age and are required to be present at school. The exceptions are summerized below. More details in the school brochure or to be explained by the headmaster.

  1. If your child is ill for up to three consecutive calendar days, a statement of the parents suffices (an email will do). This way of legitimizing can be done up to four times per school, where no doctor needs to be involved. If your child is ill for more than three consecutive calendar days, a medical notification is necessary. The weeks before and after holiday are are treated the same way (but see point 4). From the fifth time your child is ill onward (counting in one school year) a medical note is required from a doctor, or, as the case may be, a dentist, an orthodontist, some specialist, a hospital or laboratory.
  2. There are legitimate absences for joining an official sports contest, funerals or weddings within a home family or religious holidays.
  3. The headmaster may or may not authorize leave for further good reasons. You should see the headmaster if you believe your situation applies.
  4. No school can ever permit that a child be kept from school earlier than the established holidays or returns from it later than the end of the holidays just to go on holiday. Parents who ignore this rule break Flemish decrees on school attendance and schools have a duty to report such things.
What should I do if my child’s condition is contagious?

Contagious illnesses (lice too) require immediate contacting of the school so that other parents can be notified. When in doubt, call the CLB doctor (016-28 24 00). The CLB provides vaccinations included in the legal vaccination schedule. Parents and students will be informed and their consent is needed on beforehand.

Can my child receive medication at school if it is sick?

The school itself does not normally administer medication to children, and will not allow children to take medication at school, unless by a doctor’s prescription. Parents may ask the school to administer medication or to allow the child to take meds (1) provided that medication prescribed by a doctor and (2) provided that the meds must be taken during school hours. In all other cases, medicine is banned from school.

When a child falls ill at school, we call a parent or a contact that the parents have mentioned (eg grandmother). Please never bring your child to school after administering antipyretic meds. Symptom management is not a cure and a sick child simply does not belong in school. The health of other children and the teacher are at risk if you do this.

Am I entitled to an education of the Flemish government?

About one in four families is entitled to the Flemish school goers’ allowance. The grant is based on a family income. The school management has brochures for a school. The amounts are adjusted annually. Go to www.schooltoelagen.be to find out about it.

When is swimming class, and how much does it cost?

Our 6th graders are swimming at the expense of Oud-Heverlee city. Grades 1 through 5 pay a fee of € 1.50 for swimming, while the transport is paid for by Oud-Heverlee city. Swimming class are held every other thursday morning in Sportoase, Leuven. Swimwear, to be provided by parents, includes: Swimsuit / swimsuit, bathing cap, two towels, a comb. All should be neatly stored in a swimming bag.

My child misplaced something, I can find it back?

All school materials have their fixed place, but children may forget about that. The school is not liable for theft or loss of personal equipment (clothing, school supplies, bicycles, jewelry, …). If a child lost something, parents may contact the headmaster to determine whether the material is in the lost and found area’s.

What does the school do about traffic safety?

The school provides authorized supervision on the pedestrian crossing just in front of the school. We do so every day fifteen minutes before and after school. Moreover, the school encourages wearing a fluorescent jacket and helmet offering a variety of theme actions (traffic week,…).  The school arrangers for children on a bike to leave together because it is safer than individually.

Parents should discuss with their children the safest route to school and make sure that children have a bike that is technically sound and well equipped. Note that the Dorpsstraat is a relatively quiet street and is composed of two opposing one way streets as of 2018. This will severely reduce the majority of motorized vehicles.

What do I bring to school for the birthday of my son or daughter?

At school, the birthday is celebrated in class. The pupil can bring a cake or waffles. In elementary school this is a free choice of the student. We encourage to limit sweets or chips and to offer as a healthier treat instead.