Zorg

IMG_5386 (1)
Zorgcoördinator
FullSizeRender
Zorgleerkracht

Zorg op onze school

Op GBS De Letterberg is veel aandacht voor zorg. Het kan zijn dat een kind structureel ondersteuning nodig heeft bij één of meerdere vakken. Het kan ook zijn dat een kind tijdelijk wat extra ondersteuning nodig heeft voor een bepaald onderdeel van de leerstof. De zorgcoördinator beheert alle dossiers, stippelt de remediëringstrajecten uit, en volgt deze op samen met de ouders en externe instanties. Zo kunnen we elk kind permanent begeleiden en opvolgen.

Zorg geven we samen!

De leerkrachten van de lagere school helpen één uur per week differentiëren in een andere klas, namelijk als hun klas godsdienst/zedenleer heeft of turnen/sport. Meestal is dit in het volgende leerjaar, dus ze helpen de leerlingen die vorig jaar in hun eigen klas zaten.

De zorgcoördinator begeleidt en ondersteunt de leerkrachten hierin en verleent ook zelf kindspecifieke zorgverbreding waar dat nodig is.

Leerlingvolgsysteem.

Op vaste momenten in het schooljaar wordt door middel van toetsen bekeken welke vaardigheden worden beheerst door de leerlingen, en op welke onderdelen van de leerstof nog extra in oefening of ondersteuning nodig is. De resultaten en uitkomsten hiervan houden we bij in een individueel leerlingvolgsysteem.  Daarnaast organiseren we een aantal keren per jaar een multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg tussen de klastitularis, zorgcoördinator en directie bespreken we de leervorderingen, het welbevinden van de leerlingen en eventuele leerproblemen. Hieruit kan een gerichte begeleiding of remediëring volgen.

Als dit niet genoeg is.

Soms is extra ondersteuning of begeleiding op school niet voldoende. In samenspraak met een collega van het Centrum voor leerlingbegeleiding (VCLB) wordt een remediëring traject uitgezet. Vaak wordt hierbij ook externe hulp gezocht; bijvoorbeeld van een logopedist(e).

Samen met de ouders.

Alles wat we signaleren of bespreken doen we in samenspraak met de ouders. Zij worden ook altijd uitgenodigd wanneer we een multidisciplinair overleg hebben. We willen de extra hulp en begeleiding samen mét de ouders uitzetten en opvolgen.

Zorg naar boven.

Een zorgpunt dat ook voorkomt: kinderen die juist extra vlot leren, sneller klaar zijn dan klasgenootjes, daarbij accuraat blijven, maar te weinig uitgedaagd worden. Zich vervelen is het allerlaatste wat een kind op De Letterberg mag doen! Onze school biedt deze leerlingen ‘zorg naar boven’. Extra materialen en extra activiteiten worden in samenspraak tussen juf, zorgco en ouders besproken, toegepast en opgevolgd.

Stappenplan.

Wanneer de leerkracht een gedrags- of leerprobleem vaststelt:

  • Dan spreekt de leerkracht er eerst over met de ouders en stelt de zorgcoördinator op de hoogte.
  • Er volgt een gesprek met het zorgteam (leerkracht – zorgcoördinator – directie) Er wordt gezocht naar oplossingen. a) in de klas b) met hulp van het zorgteam
  • Als het probleem aanhoudt neemt het zorgteam contact op met het VCLB. Als er tests dienen te worden afgenomen, vullen ouders vooraf een aanvraagformulier hiervoor in. VCLB neemt dan de nodige tests af. Indien nodig wordt externe hulp gezocht.

Signalerende rol van de ouders.

Het kan ook gebeuren dat de ouders een probleem signaleren bij hun kind dat niet direct zichtbaar is voor de leerkracht.

Ouder(s) stellen een probleem vast

  1. Ze spreken erover met leerkracht en indien mogelijk ook tegelijkertijd met de zorgcoördinator
  2. Verder wordt dezelfde procedure gevolgd zoals hierboven omschreven.

Spreken met de zorgcoördinator

Maandag, woensdag en donderdag tijdens de schooluren (op afspraak).

Spreken met directie

Dagelijks tussen 8.45 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Ook telefonisch kan op 016/39.41.60 of via mail gbsoudheverlee@gbsdeletterberg.be. Om zeker te zijn dat men de directie op het gewenste tijdstip kan spreken kan men best een afspraak maken via mail of telefonisch.

Voorzieningen op schoolniveau

Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het VCLB Leuven, Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven. Tel: 016/28.24.00, mail: info@vclbleuven.be.

De ankerpersoon voor onze school is Kirsten Coremans. Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het VCLB op elk ogenblik weigeren. Het CLB-centrum heeft tot opdracht volgende begeleidingsopdrachten te verzekeren :

  •  bij te dragen tot het optimaliseren van de psychologische, psycho-pedagogische, medische, paramedische en sociale omstandigheden van de leerling zelf en van zijn onmiddellijke pedagogische omgeving teneinde de leerling maximale kansen te bieden ten aanzien van zijn harmonische persoonlijkheidsontwikkeling en zijn individueel en maatschappelijk welzijn;
  • de leerlingen, de personen die de ouderlijke macht uitoefenen, de schooloverheden en allen die direct bij het opvoedings-en onderwijsproces van de leerling betrokken zijn, informatie en advies te verstrekken over studie en beroepsmogelijkheden teneinde het individuele keuzeproces van de leerlingen te bevorderen;
  • in te staan voor het multidisciplinair onderzoek en het opstellen van een inschrijvingsverslag dat vereist is voor de toelating tot het passende type van buitengewoon onderwijs.
Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.